0.25-3W(SMD)

该系列专利技术研制开发,是国内领先塑封表贴产品,广泛应用于汽车电子、轨道交通、工业控制、电力、仪器仪表、通讯通信等多个行业。

1、SMD表贴型,输出功率0.25-3W
2、工作温度范围可满足:-50 to +125℃
3、隔离电压可满足:1500VDC-3500VDC
4、产品均符合RoHS指令与IPC/JEDEC J-STD-020D标准
5、CF0505XT-1WR3满足AEC-Q100标准和IATF16949体系管控

0.25-3W(SMD)
展开查看更多
  • 产品型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出路数

  • 隔离电压(VDC)

  • 封装形式

0.25-3W(SMD) 筛选型号个数:共 234 个,请查看下方表格。

数据加载中

系列标题 功率(W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VDC) 封装形式 封装尺寸(mm) 认证 技术手册 样品申请
F_XT-W2R2 0.25 4.5~13.2 5 1 3000 SMD 12.70*11.20*7.25 CE - F_XT-W2R2 - 样品申请 -
F1205XT-W2R2 0.25 10.8~13.2 5 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F1205XT-W2R2 申请
B_XT-W2R2 0.25 2.97~26.4 3.3~15 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 CE - B_XT-W2R2 - 样品申请 -
B0303XT-W2R2 0.25 2.97~3.63 3.3 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 - B0303XT-W2R2 申请
B0305XT-W2R2 0.25 2.97~3.63 5 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 - B0305XT-W2R2 申请
B0312XT-W2R2 0.25 2.97~3.63 12 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 - B0312XT-W2R2 申请
B0503XT-W2R2 0.25 4.5~5.5 3.3 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 CE B0503XT-W2R2 申请
B0505XT-W2R2 0.25 4.5~5.5 5 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 CE B0505XT-W2R2 申请
B0509XT-W2R2 0.25 4.5~5.5 9 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 - B0509XT-W2R2 申请
B0512XT-W2R2 0.25 4.5~5.5 12 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 CE B0512XT-W2R2 申请
B0515XT-W2R2 0.25 4.5~5.5 15 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 CE B0515XT-W2R2 申请
B1203XT-W2R2 0.25 10.8~13.2 3.3 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 - B1203XT-W2R2 申请
B1205XT-W2R2 0.25 10.8~13.2 5 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 CE B1205XT-W2R2 申请
B1209XT-W2R2 0.25 10.8~13.2 9 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 CE B1209XT-W2R2 申请
B1212XT-W2R2 0.25 10.8~13.2 12 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 CE B1212XT-W2R2 申请
B2405XT-W2R2 0.25 21.6~26.4 5 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 CE B2405XT-W2R2 申请
IB05_XT-W75R3 0.75 4.75~5.25 3.3~15 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE - IB05_XT-W75R3 - 样品申请 -
IB0503XT-W75R3 0.75 4.75~5.25 3.3 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE IB0503XT-W75R3 申请
IB0505XT-W75R3 0.75 4.75~5.25 5 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE IB0505XT-W75R3 申请
IB0509XT-W75R3 0.75 4.75~5.25 9 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE IB0509XT-W75R3 申请
IB0512XT-W75R3 0.75 4.75~5.25 12 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE IB0512XT-W75R3 申请
IB0515XT-W75R3 0.75 4.75~5.25 15 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE IB0515XT-W75R3 申请
WRB_SD-1WR2 1 9~36 3.3~24 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 CE - WRB_SD-1WR2 - 样品申请 -
WRB1203SD-1WR2 1 9~18 3.3 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 CE WRB1203SD-1WR2 申请
WRB1205SD-1WR2 1 9~18 5 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 CE WRB1205SD-1WR2 申请
WRB1212SD-1WR2 1 9~18 12 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 CE WRB1212SD-1WR2 申请
WRB1215SD-1WR2 1 9~18 15 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 CE WRB1215SD-1WR2 申请
WRB1224SD-1WR2 1 9~18 24 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 CE WRB1224SD-1WR2 申请
WRB2403SD-1WR2 1 18~36 3.3 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 CE WRB2403SD-1WR2 申请
WRB2405SD-1WR2 1 18~36 5 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 CE WRB2405SD-1WR2 申请
WRB2412SD-1WR2 1 18~36 12 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 CE WRB2412SD-1WR2 申请
WRB2415SD-1WR2 1 18~36 15 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 CE WRB2415SD-1WR2 申请
WRB2424SD-1WR2 1 18~36 24 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 CE WRB2424SD-1WR2 申请
IF05_XT-1WR3 1 4.75~5.25 3.3~15 1 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE - IF05_XT-1WR3 - 样品申请 -
IF0503XT-1WR3 1 4.75~5.25 3.3 1 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE IF0503XT-1WR3 申请
IF0505XT-1WR3 1 4.75~5.25 5 1 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE IF0505XT-1WR3 申请
IF0509XT-1WR3 1 4.75~5.25 9 1 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE IF0509XT-1WR3 申请
IF0512XT-1WR3 1 4.75~5.25 12 1 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE IF0512XT-1WR3 申请
IF0515XT-1WR3 1 4.75~5.25 15 1 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE IF0515XT-1WR3 申请
CF0505XT-1WR3 1 4.5~5.5 5 1 3500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE - CF0505XT-1WR3 - 样品申请 -
CF0505XT-1WR3 1 4.5~5.5 5 1 3500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE CF0505XT-1WR3 申请
A05_XT-1WR3 1 4.5~5.5 5~24 2 1500 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL - A05_XT-1WR3 - 样品申请 -
A0505XT-1WR3 1 4.5~5.5 ±5 2 1500 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL A0505XT-1WR3 申请
A0509XT-1WR3 1 4.5~5.5 ±9 2 1500 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL A0509XT-1WR3 申请
A0512XT-1WR3 1 4.5~5.5 ±12 2 1500 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL A0512XT-1WR3 申请
A0515XT-1WR3 1 4.5~5.5 ±15 2 1500 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL A0515XT-1WR3 申请
A0524XT-1WR3 1 4.5~5.5 ±24 2 1500 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL A0524XT-1WR3 申请
B05_XT-1WR3 1 4.5~5.5 3.3~24 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL - B05_XT-1WR3 - 样品申请 -
B0503XT-1WR3 1 4.5~5.5 3.3 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL B0503XT-1WR3 申请
B0505XT-1WR3 1 4.5~5.5 5 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL B0505XT-1WR3 申请
B0509XT-1WR3 1 4.5~5.5 9 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL B0509XT-1WR3 申请
B0512XT-1WR3 1 4.5~5.5 12 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL B0512XT-1WR3 申请
B0515XT-1WR3 1 4.5~5.5 15 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL B0515XT-1WR3 申请
B0524XT-1WR3 1 4.5~5.5 24 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL B0524XT-1WR3 申请
E05_XT-1WR3 1 4.5~5.5 5~24 2 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL - E05_XT-1WR3 - 样品申请 -
E0505XT-1WR3 1 4.5~5.5 ±5 2 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL E0505XT-1WR3 申请
E0509XT-1WR3 1 4.5~5.5 ±9 2 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL E0509XT-1WR3 申请
E0512XT-1WR3 1 4.5~5.5 ±12 2 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL E0512XT-1WR3 申请
E0515XT-1WR3 1 4.5~5.5 ±15 2 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL E0515XT-1WR3 申请
E0524XT-1WR3 1 4.5~5.5 ±24 2 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL E0524XT-1WR3 申请
F05_XT-1WR3 1 4.5~5.5 3.3~24 1 3000 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL - F05_XT-1WR3 - 样品申请 -
F0503XT-1WR3 1 4.5~5.5 3.3 1 3000 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL F0503XT-1WR3 申请
F0505XT-1WR3 1 4.5~5.5 5 1 3000 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL CB F0505XT-1WR3 申请
F0509XT-1WR3 1 4.5~5.5 9 1 3000 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL CB F0509XT-1WR3 申请
F0512XT-1WR3 1 4.5~5.5 12 1 3000 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL CB F0512XT-1WR3 申请
F0515XT-1WR3 1 4.5~5.5 15 1 3000 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL CB F0515XT-1WR3 申请
F0524XT-1WR3 1 4.5~5.5 24 1 3000 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL CB F0524XT-1WR3 申请
A_XT-1WR2 1 2.97~26.4 5~24 2 1500 SMD 15.24*11.20*7.25 CE UL - A_XT-1WR2 - 样品申请 -
A0305XT-1WR2 1 2.97~3.63 ±5 2 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE A0305XT-1WR2 申请
A0312XT-1WR2 1 2.97~3.63 ±12 2 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE A0312XT-1WR2 申请
A0315XT-1WR2 1 2.97~3.63 ±15 2 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE A0315XT-1WR2 申请
A1205XT-1WR2 1 10.8~13.2 ±5 2 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL A1205XT-1WR2 申请
A1209XT-1WR2 1 10.8~13.2 ±9 2 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL A1209XT-1WR2 申请
A1212XT-1WR2 1 10.8~13.2 ±12 2 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL A1212XT-1WR2 申请
A1215XT-1WR2 1 10.8~13.2 ±15 2 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL A1215XT-1WR2 申请
A1515XT-1WR2 1 13.5~16.5 ±15 2 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE A1515XT-1WR2 申请
A2405XT-1WR2 1 21.6~26.4 ±5 2 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL A2405XT-1WR2 申请
A2409XT-1WR2 1 21.6~26.4 ±9 2 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL A2409XT-1WR2 申请
A2412XT-1WR2 1 21.6~26.4 ±12 2 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL A2412XT-1WR2 申请
A2415XT-1WR2 1 21.6~26.4 ±15 2 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL A2415XT-1WR2 申请
A2424XT-1WR2 1 21.6~26.4 ±24 2 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL A2424XT-1WR2 申请
B_XT-1WR2 1 2.97~26.4 3.3~24 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 CE UL - B_XT-1WR2 - 样品申请 -
B0303XT-1WR2 1 2.97~3.63 3.3 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE B0303XT-1WR2 申请
B0305XT-1WR2 1 2.97~3.63 5 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL B0305XT-1WR2 申请
B0309XT-1WR2 1 2.97~3.63 9 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 - B0309XT-1WR2 申请
B0312XT-1WR2 1 2.97~3.63 12 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE B0312XT-1WR2 申请
B0315XT-1WR2 1 2.97~3.63 15 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE B0315XT-1WR2 申请
B0324XT-1WR2 1 2.97~3.63 24 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE B0324XT-1WR2 申请
B1203XT-1WR2 1 10.8~13.2 3.3 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL B1203XT-1WR2 申请
B1205XT-1WR2 1 10.8~13.2 5 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL B1205XT-1WR2 申请
B1209XT-1WR2 1 10.8~13.2 9 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL B1209XT-1WR2 申请
B1212XT-1WR2 1 10.8~13.2 12 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL B1212XT-1WR2 申请
B1215XT-1WR2 1 10.8~13.2 15 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL B1215XT-1WR2 申请
B1224XT-1WR2 1 10.8~13.2 24 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE B1224XT-1WR2 申请
B1505XT-1WR2 1 13.5~16.5 5 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE B1505XT-1WR2 申请
B1509XT-1WR2 1 13.5~16.5 9 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 - B1509XT-1WR2 申请
B1515XT-1WR2 1 13.5~16.5 15 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE B1515XT-1WR2 申请
B2405XT-1WR2 1 21.6~26.4 5 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL B2405XT-1WR2 申请
B2409XT-1WR2 1 21.6~26.4 9 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL B2409XT-1WR2 申请
B2412XT-1WR2 1 21.6~26.4 12 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE B2412XT-1WR2 申请
B2415XT-1WR2 1 21.6~26.4 15 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL B2415XT-1WR2 申请
B2424XT-1WR2 1 21.6~26.4 24 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL B2424XT-1WR2 申请
B2403XT-1WR2 1 21.6~26.4 3.3 1 1500 SMD 12.70*11.2*7.25 - B2403XT-1WR2 申请
E_XT-1WAR2 1 2.97~26.4 5~24 2 3000 SMD 15.24*8.3*7.0 CE UL - E_XT-1WAR2 - 样品申请 -
E0305XT-1WAR2 1 2.97~3.63 ±5 2 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE E0305XT-1WAR2 申请
E0312XT-1WAR2 1 2.97~3.63 ±12 2 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE E0312XT-1WAR2 申请
E1205XT-1WAR2 1 10.8~13.2 ±5 2 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL E1205XT-1WAR2 申请
E1209XT-1WAR2 1 10.8~13.2 ±9 2 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL E1209XT-1WAR2 申请
E1212XT-1WAR2 1 10.8~13.2 ±12 2 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL E1212XT-1WAR2 申请
E1215XT-1WAR2 1 10.8~13.2 ±15 2 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL E1215XT-1WAR2 申请
E1224XT-1WAR2 1 10.8~13.2 ±24 2 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL E1224XT-1WAR2 申请
E1515XT-1WAR2 1 13.5~16.5 ±15 2 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE E1515XT-1WAR2 申请
E2405XT-1WAR2 1 21.6~26.4 ±5 2 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL E2405XT-1WAR2 申请
E2409XT-1WAR2 1 21.6~26.4 ±9 2 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL E2409XT-1WAR2 申请
E2412XT-1WAR2 1 21.6~26.4 ±12 2 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL E2412XT-1WAR2 申请
E2415XT-1WAR2 1 21.6~26.4 ±15 2 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL E2415XT-1WAR2 申请
E2424XT-1WAR2 1 21.6~26.4 ±24 2 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE UL E2424XT-1WAR2 申请
F_XT-1WR2 1 2.97~26.4 3.3~24 1 3000 SMD 12.70*11.20*7.25 CE UL - F_XT-1WR2 - 样品申请 -
F0303XT-1WR2 1 2.97~3.63 3.3 1 3000 SMD 12.70*11.2*7.25 CE F0303XT-1WR2 申请
F0305XT-1WR2 1 2.97~3.63 5 1 3000 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL F0305XT-1WR2 申请
F0312XT-1WR2 1 2.97~3.63 12 1 3000 SMD 12.70*11.2*7.25 CE F0312XT-1WR2 申请
F1203XT-1WR2 1 10.8~13.2 3.3 1 3000 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL F1203XT-1WR2 申请
F1205XT-1WR2 1 10.8~13.2 5 1 3000 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL F1205XT-1WR2 申请
F1209XT-1WR2 1 10.8~13.2 9 1 3000 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL F1209XT-1WR2 申请
F1212XT-1WR2 1 10.8~13.2 12 1 3000 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL F1212XT-1WR2 申请
F1215XT-1WR2 1 10.8~13.2 15 1 3000 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL F1215XT-1WR2 申请
F1224XT-1WR2 1 10.8~13.2 24 1 3000 SMD 12.70*11.2*7.25 CE F1224XT-1WR2 申请
F1515XT-1WR2 1 13.5~16.5 15 1 3000 SMD 12.70*11.2*7.25 CE F1515XT-1WR2 申请
F2405XT-1WR2 1 21.6~26.4 5 1 3000 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL F2405XT-1WR2 申请
F2409XT-1WR2 1 21.6~26.4 9 1 3000 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL F2409XT-1WR2 申请
F2415XT-1WR2 1 21.6~26.4 15 1 3000 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL F2415XT-1WR2 申请
F2424XT-1WR2 1 21.6~26.4 24 1 3000 SMD 12.70*11.2*7.25 CE UL F2424XT-1WR2 申请
F0506XT-2WR2 2 4.5~5.5 6 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F0506XT-2WR2 申请
IB_XT-1WR2 1 4.75~25.2 3.3~15 1 1500 SMD 15.24*11.20*7.25 CE - IB_XT-1WR2 - 样品申请 -
IB0505XT-1WR2 1 4.75~5.25 5 1 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE IB0505XT-1WR2 申请
IB1205XT-1WR2 1 11.4~12.6 5 1 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE IB1205XT-1WR2 申请
IB1212XT-1WR2 1 11.4~12.6 12 1 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE IB1212XT-1WR2 申请
IB1215XT-1WR2 1 11.4~12.6 15 1 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE IB1215XT-1WR2 申请
IB2405XT-1WR2 1 22.8~25.2 5 1 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE IB2405XT-1WR2 申请
IB2412XT-1WR2 1 22.8~25.2 12 1 1500 SMD 15.24*11.2*7.25 CE IB2412XT-1WR2 申请
IF_XT-1WR2 1 4.75~25.2 5~15 1 3000 SMD 15.24*11.20*7.25 CE - IF_XT-1WR2 - 样品申请 -
IF1205XT-1WR2 1 10.8~13.2 5 1 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE IF1205XT-1WR2 申请
IF1212XT-1WR2 1 10.8~13.2 12 1 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE IF1212XT-1WR2 申请
IF2405XT-1WR2 1 22.8~25.2 5 1 3000 SMD 15.24*11.2*7.25 CE IF2405XT-1WR2 申请
E05_LT-1WR3 1 4.5~5.5 3.3~24 1 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL - E05_LT-1WR3 - 样品申请 -
E0503LT-1WR3 1 4.5~5.5 ±3.3 2 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL CB E0503LT-1WR3 申请
E0505LT-1WR3 1 4.5~5.5 ±5 2 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL CB E0505LT-1WR3 申请
E0509LT-1WR3 1 4.5~5.5 ±9 2 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL CB E0509LT-1WR3 申请
E0512LT-1WR3 1 4.5~5.5 ±12 2 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL CB E0512LT-1WR3 申请
E0515LT-1WR3 1 4.5~5.5 ±15 2 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL CB E0515LT-1WR3 申请
E0524LT-1WR3 1 4.5~5.5 ±24 2 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL CB E0524LT-1WR3 申请
F05_LT-1WR3 1 4.5~5.5 3.3~24 1 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL - F05_LT-1WR3 - 样品申请 -
F0503LT-1WR3 1 4.5~5.5 3.3 1 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL CB F0503LT-1WR3 申请
F0505LT-1WR3 1 4.5~5.5 5 1 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL CB F0505LT-1WR3 申请
F0509LT-1WR3 1 4.5~5.5 9 1 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL CB F0509LT-1WR3 申请
F0512LT-1WR3 1 4.5~5.5 12 1 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL CB F0512LT-1WR3 申请
F0515LT-1WR3 1 4.5~5.5 15 1 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL CB F0515LT-1WR3 申请
F0524LT-1WR3 1 4.5~5.5 24 1 3000 SMD 15.24*11.40*7.25 CE UL CB F0524LT-1WR3 申请
B05_T-1WR3 1 4.5~5.5 3.3~12 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL - B05_T-1WR3 - 样品申请 -
B0503T-1WR3 1 4.5~5.5 3.3 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL CB B0503T-1WR3 申请
B0505T-1WR3 1 4.5~5.5 5 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL CB B0505T-1WR3 申请
B0509T-1WR3 1 4.5~5.5 9 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL CB B0509T-1WR3 申请
B0512T-1WR3 1 4.5~5.5 12 1 1500 SMD 13.20*11.40*7.25 CE UL CB B0512T-1WR3 申请
CFB0505XT-1WR3 1 4.5~5.5 5 1 4200 SMD 15.24*11.40*7.25 - CFB0505XT-1WR3 - 样品申请 -
CFB0505XT-1WR3 1 4.5~5.5 5 1 4200 SMD 15.24*11.40*7.25 - CFB0505XT-1WR3 申请
WRA_SD-1WR2 1 9~36 5~15 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA_SD-1WR2 - 样品申请 -
WRA1205SD-1WR2 1 9~18 ±5 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA1205SD-1WR2 申请
WRA1209SD-1WR2 1 9~18 ±9 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA1209SD-1WR2 申请
WRA1212SD-1WR2 1 9~18 ±12 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA1212SD-1WR2 申请
WRA1215SD-1WR2 1 9~18 ±15 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA1215SD-1WR2 申请
WRA2405SD-1WR2 1 18~36 ±5 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA2405SD-1WR2 申请
WRA2409SD-1WR2 1 18~36 ±9 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA2409SD-1WR2 申请
WRA2412SD-1WR2 1 18~36 ±12 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA2412SD-1WR2 申请
WRA2415SD-1WR2 1 18~36 ±15 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA2415SD-1WR2 申请
CA0505T-1W 1 4.5~5.5 ±5 2 1000 SMD 15.24*11.20*6.50 - CA0505T-1W - 样品申请 -
CA0505T-1W 1 4.5~5.5 ±5 2 1000 SMD 15.24*11.20*6.50 - CA0505T-1W 申请
B_XT-2WR2 2 4.5~26.4 3.3~24 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25 CE - B_XT-2WR2 - 样品申请 -
B0503XT-2WR2 2 4.5~5.5 3.3 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B0503XT-2WR2 申请
B0505XT-2WR2 2 4.5~5.5 5 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B0505XT-2WR2 申请
B0509XT-2WR2 2 4.5~5.5 9 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B0509XT-2WR2 申请
B0512XT-2WR2 2 4.5~5.5 12 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B0512XT-2WR2 申请
B0515XT-2WR2 2 4.5~5.5 15 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B0515XT-2WR2 申请
B1205XT-2WR2 2 10.8~13.2 5 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B1205XT-2WR2 申请
B1209XT-2WR2 2 10.8~13.2 9 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B1209XT-2WR2 申请
B1212XT-2WR2 2 10.8~13.2 12 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B1212XT-2WR2 申请
B1215XT-2WR2 2 10.8~13.2 15 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B1215XT-2WR2 申请
B1224XT-2WR2 2 10.8~13.2 24 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B1224XT-2WR2 申请
B1505XT-2WR2 2 13.5~16.5 5 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 - B1505XT-2WR2 申请
B1515XT-2WR2 2 13.5~16.5 15 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B1515XT-2WR2 申请
B2405XT-2WR2 2 21.6~26.4 5 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B2405XT-2WR2 申请
B2409XT-2WR2 2 21.6~26.4 9 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B2409XT-2WR2 申请
B2412XT-2WR2 2 21.6~26.4 12 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B2412XT-2WR2 申请
B2415XT-2WR2 2 21.6~26.4 15 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B2415XT-2WR2 申请
B2424XT-2WR2 2 21.6~26.4 24 1 1500 SMD 12.7*11.2*7.25 CE B2424XT-2WR2 申请
F_XT-2WR2 2 4.5~26.4 3.3~24 1 3000 SMD 12.70*11.20*7.25 CE - F_XT-2WR2 - 样品申请 -
F0503XT-2WR2 2 4.5~5.5 3.3 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F0503XT-2WR2 申请
F0505XT-2WR2 2 4.5~5.5 5 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F0505XT-2WR2 申请
F0509XT-2WR2 2 4.5~5.5 9 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F0509XT-2WR2 申请
F0512XT-2WR2 2 4.5~5.5 12 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F0512XT-2WR2 申请
F0515XT-2WR2 2 4.5~5.5 15 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F0515XT-2WR2 申请
F1205XT-2WR2 2 10.8~13.2 5 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F1205XT-2WR2 申请
F1212XT-2WR2 2 10.8~13.2 12 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F1212XT-2WR2 申请
F1215XT-2WR2 2 10.8~13.2 15 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F1215XT-2WR2 申请
F1224XT-2WR2 2 10.8~13.2 24 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F1224XT-2WR2 申请
F1505XT-2WR2 2 13.5~16.5 5 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 - F1505XT-2WR2 申请
F1515XT-2WR2 2 13.5~16.5 15 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F1515XT-2WR2 申请
F2405XT-2WR2 2 21.6~26.4 5 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F2405XT-2WR2 申请
F2412XT-2WR2 2 21.6~26.4 12 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F2412XT-2WR2 申请
F2415XT-2WR2 2 21.6~26.4 15 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F2415XT-2WR2 申请
F2424XT-2WR2 2 21.6~26.4 24 1 3000 SMD 12.7*11.2*7.25 CE F2424XT-2WR2 申请
URB_MT-3WR3 3 9~75 24~48 1 1500 SMD 19.20*18.10*10.16 CE UL - URB_MT-3WR3 - 样品申请 -
URB2403MT-3WR3 3 9~36 3.3 1 1500 SMD 19.2*18.1*10.16 - URB2403MT-3WR3 申请
URB2405MT-3WR3 3 9~36 5 1 1500 SMD 19.2*18.1*10.16 CE UL URB2405MT-3WR3 申请
URB2409MT-3WR3 3 9~36 9 1 1500 SMD 19.2*18.1*10.16 - URB2409MT-3WR3 申请
URB2412MT-3WR3 3 9~36 12 1 1500 SMD 19.2*18.1*10.16 CE UL URB2412MT-3WR3 申请
URB2415MT-3WR3 3 9~36 15 1 1500 SMD 19.2*18.1*10.16 CE UL URB2415MT-3WR3 申请
URB2424MT-3WR3 3 9~36 24 1 1500 SMD 19.2*18.1*10.16 CE UL URB2424MT-3WR3 申请
URB4803MT-3WR3 3 18~75 3.3 1 1500 SMD 19.2*18.1*10.16 CE URB4803MT-3WR3 申请
URB4805MT-3WR3 3 18~75 5 1 1500 SMD 19.2*18.1*10.16 CE URB4805MT-3WR3 申请
URB4812MT-3WR3 3 18~75 12 1 1500 SMD 19.2*18.1*10.16 CE URB4812MT-3WR3 申请
URB4815MT-3WR3 3 18~75 15 1 1500 SMD 19.2*18.1*10.16 CE URB4815MT-3WR3 申请
URB4824MT-3WR3 3 18~75 24 1 1500 SMD 19.2*18.1*10.16 CE URB4824MT-3WR3 申请
WRB_SD-3WR2 3 9~36 3.3~24 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 - WRB_SD-3WR2 - 样品申请 -
WRB1203SD-3WR2 3 9~18 3.3 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 - WRB1203SD-3WR2 申请
WRB1205SD-3WR2 3 9~18 5 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 - WRB1205SD-3WR2 申请
WRB1212SD-3WR2 3 9~18 12 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 - WRB1212SD-3WR2 申请
WRB1215SD-3WR2 3 9~18 15 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 - WRB1215SD-3WR2 申请
WRB1224SD-3WR2 3 9~18 24 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 - WRB1224SD-3WR2 申请
WRB2403SD-3WR2 3 18~36 3.3 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 - WRB2403SD-3WR2 申请
WRB2405SD-3WR2 3 18~36 5 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 - WRB2405SD-3WR2 申请
WRB2412SD-3WR2 3 18~36 12 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 - WRB2412SD-3WR2 申请
WRB2415SD-3WR2 3 18~36 15 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 - WRB2415SD-3WR2 申请
WRB2424SD-3WR2 3 18~36 24 1 1500 SMD 14.00*14.00*9.00 - WRB2424SD-3WR2 申请
URB_JT-3W 3 4.5~36 3.3~24 1 1500 SMD(无外壳) 26.20*15.10*8.20 CE - URB_JT-3W - 样品申请 -
URB2403JT-3W 3 9~36 3.3 1 1500 SMD(无外壳) 26.20*15.10*8.20 CE URB2403JT-3W 申请
URB2405JT-3W 3 9~36 5 1 1500 SMD(无外壳) 26.20*15.10*8.20 CE URB2405JT-3W 申请
URB2412JT-3W 3 9~36 12 1 1500 SMD(无外壳) 26.20*15.10*8.20 CE URB2412JT-3W 申请
URB2415JT-3W 3 9~36 15 1 1500 SMD(无外壳) 26.20*15.10*8.20 CE URB2415JT-3W 申请
URB2424JT-3W 3 9~36 24 1 1500 SMD(无外壳) 26.20*15.10*8.20 - URB2424JT-3W 申请
URB_JMT-3W 3 4.5~36 3.3~24 1 1500 SMD(带外壳) 26.20*16.40*9.00 CE - URB_JMT-3W - 样品申请 -
URB2403JMT-3W 3 9~36 3.3 1 1500 SMD(带外壳) 26.20*16.40*9.00 CE URB2403JMT-3W 申请
URB2405JMT-3W 3 9~36 5 1 1500 SMD(带外壳) 26.20*16.40*9.00 CE URB2405JMT-3W 申请
URB2412JMT-3W 3 9~36 12 1 1500 SMD(带外壳) 26.20*16.40*9.00 CE URB2412JMT-3W 申请
URB2415JMT-3W 3 9~36 15 1 1500 SMD(带外壳) 26.20*16.40*9.00 CE URB2415JMT-3W 申请
URB2424JMT-3W 3 9~36 24 1 1500 SMD(带外壳) 26.20*16.40*9.00 - URB2424JMT-3W 申请
VRB_JMT-3W 3 4.5~36 5~24 1 1500 SMD(带外壳) 26.20*16.40*9.00 CE - VRB_JMT-3W - 样品申请 -
VRB0505JMT-3W 3 4.5~9 5 1 1500 SMD(带外壳) 26.20*16.40*9.00 CE VRB0505JMT-3W 申请
VRB0512JMT-3W 3 4.5~9 12 1 1500 SMD(带外壳) 26.20*16.40*9.00 CE VRB0512JMT-3W 申请
VRB0515JMT-3W 3 4.5~9 15 1 1500 SMD(带外壳) 26.20*16.40*9.00 CE VRB0515JMT-3W 申请
VRB0524JMT-3W 3 4.5~9 24 1 1500 SMD(带外壳) 26.20*16.40*9.00 CE VRB0524JMT-3W 申请
VRB_JT-3W 3 4.5~36 5~24 1 1500 SMD(无外壳) 26.20*15.10*8.20 CE - VRB_JT-3W - 样品申请 -
VRB0505JT-3W 3 4.5~9 5 1 1500 SMD(无外壳) 26.20*15.10*8.20 CE VRB0505JT-3W 申请
VRB0512JT-3W 3 4.5~9 12 1 1500 SMD(无外壳) 26.20*15.10*8.20 CE VRB0512JT-3W 申请
VRB0515JT-3W 3 4.5~9 15 1 1500 SMD(无外壳) 26.20*15.10*8.20 CE VRB0515JT-3W 申请
VRB0524JT-3W 3 4.5~9 24 1 1500 SMD(无外壳) 26.20*15.10*8.20 CE VRB0524JT-3W 申请
WRA_SD-3WR2 3 9~36 5~15 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA_SD-3WR2 - 样品申请 -
WRA1205SD-3WR2 3 9~18 ±5 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA1205SD-3WR2 申请
WRA1209SD-3WR2 3 9~18 ±9 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA1209SD-3WR2 申请
WRA1212SD-3WR2 3 9~18 ±12 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA1212SD-3WR2 申请
WRA1215SD-3WR2 3 9~18 ±15 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA1215SD-3WR2 申请
WRA2405SD-3WR2 3 18~36 ±5 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA2405SD-3WR2 申请
WRA2409SD-3WR2 3 18~36 ±9 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA2409SD-3WR2 申请
WRA2412SD-3WR2 3 18~36 ±12 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA2412SD-3WR2 申请
WRA2415SD-3WR2 3 18~36 ±15 2 1500 SMD 15.00*14.00*9.10 - WRA2415SD-3WR2 申请
CVRC1215JD-6WR3 6 9~18 15 3 3000 SMD 42.10*25.00*10.50 CE - CVRC1215JD-6WR3 - 样品申请 -
CVRC1215JD-6WR3 6 9~18 15 3 3000 SMD 42.10*25.00*10.50 CE CVRC1215JD-6WR3 申请

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

系列标题
F_XT-W2R2
F1205XT-W2R2
B_XT-W2R2
B0303XT-W2R2
B0305XT-W2R2
B0312XT-W2R2
B0503XT-W2R2
B0505XT-W2R2
B0509XT-W2R2
B0512XT-W2R2
B0515XT-W2R2
B1203XT-W2R2
B1205XT-W2R2
B1209XT-W2R2
B1212XT-W2R2
B2405XT-W2R2
IB05_XT-W75R3
IB0503XT-W75R3
IB0505XT-W75R3
IB0509XT-W75R3
IB0512XT-W75R3
IB0515XT-W75R3
WRB_SD-1WR2
WRB1203SD-1WR2
WRB1205SD-1WR2
WRB1212SD-1WR2
WRB1215SD-1WR2
WRB1224SD-1WR2
WRB2403SD-1WR2
WRB2405SD-1WR2
WRB2412SD-1WR2
WRB2415SD-1WR2
WRB2424SD-1WR2
IF05_XT-1WR3
IF0503XT-1WR3
IF0505XT-1WR3
IF0509XT-1WR3
IF0512XT-1WR3
IF0515XT-1WR3
CF0505XT-1WR3
CF0505XT-1WR3
A05_XT-1WR3
A0505XT-1WR3
A0509XT-1WR3
A0512XT-1WR3
A0515XT-1WR3
A0524XT-1WR3
B05_XT-1WR3
B0503XT-1WR3
B0505XT-1WR3
B0509XT-1WR3
B0512XT-1WR3
B0515XT-1WR3
B0524XT-1WR3
E05_XT-1WR3
E0505XT-1WR3
E0509XT-1WR3
E0512XT-1WR3
E0515XT-1WR3
E0524XT-1WR3
F05_XT-1WR3
F0503XT-1WR3
F0505XT-1WR3
F0509XT-1WR3
F0512XT-1WR3
F0515XT-1WR3
F0524XT-1WR3
A_XT-1WR2
A0305XT-1WR2
A0312XT-1WR2
A0315XT-1WR2
A1205XT-1WR2
A1209XT-1WR2
A1212XT-1WR2
A1215XT-1WR2
A1515XT-1WR2
A2405XT-1WR2
A2409XT-1WR2
A2412XT-1WR2
A2415XT-1WR2
A2424XT-1WR2
B_XT-1WR2
B0303XT-1WR2
B0305XT-1WR2
B0309XT-1WR2
B0312XT-1WR2
B0315XT-1WR2
B0324XT-1WR2
B1203XT-1WR2
B1205XT-1WR2
B1209XT-1WR2
B1212XT-1WR2
B1215XT-1WR2
B1224XT-1WR2
B1505XT-1WR2
B1509XT-1WR2
B1515XT-1WR2
B2405XT-1WR2
B2409XT-1WR2
B2412XT-1WR2
B2415XT-1WR2
B2424XT-1WR2
B2403XT-1WR2
E_XT-1WAR2
E0305XT-1WAR2
E0312XT-1WAR2
E1205XT-1WAR2
E1209XT-1WAR2
E1212XT-1WAR2
E1215XT-1WAR2
E1224XT-1WAR2
E1515XT-1WAR2
E2405XT-1WAR2
E2409XT-1WAR2
E2412XT-1WAR2
E2415XT-1WAR2
E2424XT-1WAR2
F_XT-1WR2
F0303XT-1WR2
F0305XT-1WR2
F0312XT-1WR2
F1203XT-1WR2
F1205XT-1WR2
F1209XT-1WR2
F1212XT-1WR2
F1215XT-1WR2
F1224XT-1WR2
F1515XT-1WR2
F2405XT-1WR2
F2409XT-1WR2
F2415XT-1WR2
F2424XT-1WR2
F0506XT-2WR2
IB_XT-1WR2
IB0505XT-1WR2
IB1205XT-1WR2
IB1212XT-1WR2
IB1215XT-1WR2
IB2405XT-1WR2
IB2412XT-1WR2
IF_XT-1WR2
IF1205XT-1WR2
IF1212XT-1WR2
IF2405XT-1WR2
E05_LT-1WR3
E0503LT-1WR3
E0505LT-1WR3
E0509LT-1WR3
E0512LT-1WR3
E0515LT-1WR3
E0524LT-1WR3
F05_LT-1WR3
F0503LT-1WR3
F0505LT-1WR3
F0509LT-1WR3
F0512LT-1WR3
F0515LT-1WR3
F0524LT-1WR3
B05_T-1WR3
B0503T-1WR3
B0505T-1WR3
B0509T-1WR3
B0512T-1WR3
CFB0505XT-1WR3
CFB0505XT-1WR3
WRA_SD-1WR2
WRA1205SD-1WR2
WRA1209SD-1WR2
WRA1212SD-1WR2
WRA1215SD-1WR2
WRA2405SD-1WR2
WRA2409SD-1WR2
WRA2412SD-1WR2
WRA2415SD-1WR2
CA0505T-1W
CA0505T-1W
B_XT-2WR2
B0503XT-2WR2
B0505XT-2WR2
B0509XT-2WR2
B0512XT-2WR2
B0515XT-2WR2
B1205XT-2WR2
B1209XT-2WR2
B1212XT-2WR2
B1215XT-2WR2
B1224XT-2WR2
B1505XT-2WR2
B1515XT-2WR2
B2405XT-2WR2
B2409XT-2WR2
B2412XT-2WR2
B2415XT-2WR2
B2424XT-2WR2
F_XT-2WR2
F0503XT-2WR2
F0505XT-2WR2
F0509XT-2WR2
F0512XT-2WR2
F0515XT-2WR2
F1205XT-2WR2
F1212XT-2WR2
F1215XT-2WR2
F1224XT-2WR2
F1505XT-2WR2
F1515XT-2WR2
F2405XT-2WR2
F2412XT-2WR2
F2415XT-2WR2
F2424XT-2WR2
URB_MT-3WR3
URB2403MT-3WR3
URB2405MT-3WR3
URB2409MT-3WR3
URB2412MT-3WR3
URB2415MT-3WR3
URB2424MT-3WR3
URB4803MT-3WR3
URB4805MT-3WR3
URB4812MT-3WR3
URB4815MT-3WR3
URB4824MT-3WR3
WRB_SD-3WR2
WRB1203SD-3WR2
WRB1205SD-3WR2
WRB1212SD-3WR2
WRB1215SD-3WR2
WRB1224SD-3WR2
WRB2403SD-3WR2
WRB2405SD-3WR2
WRB2412SD-3WR2
WRB2415SD-3WR2
WRB2424SD-3WR2
URB_JT-3W
URB2403JT-3W
URB2405JT-3W
URB2412JT-3W
URB2415JT-3W
URB2424JT-3W
URB_JMT-3W
URB2403JMT-3W
URB2405JMT-3W
URB2412JMT-3W
URB2415JMT-3W
URB2424JMT-3W
VRB_JMT-3W
VRB0505JMT-3W
VRB0512JMT-3W
VRB0515JMT-3W
VRB0524JMT-3W
VRB_JT-3W
VRB0505JT-3W
VRB0512JT-3W
VRB0515JT-3W
VRB0524JT-3W
WRA_SD-3WR2
WRA1205SD-3WR2
WRA1209SD-3WR2
WRA1212SD-3WR2
WRA1215SD-3WR2
WRA2405SD-3WR2
WRA2409SD-3WR2
WRA2412SD-3WR2
WRA2415SD-3WR2
CVRC1215JD-6WR3
CVRC1215JD-6WR3
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示 关闭
请正确填写字段

订阅成功

隐藏
展开商桥沟通

联系我们

  • 资料名称
该型号产品已添加至样品申请清单
该型号产品已添加至样品申请清单,请选择 继续添加其他型号产品 或者 完成
完成
关闭